جنگ بدون اراده ما برای کشتن امکانپذیر نیست؛ اما این ایده به تنهایی جنگ را شرح نمیدهد. جنگ خشونتی سازماندهیشده است و احتمالا بتوان آن را سازمانیافتهترین فعالیت بشر دانست...

ارسال نظر