گرد گاز خردل هنوز در شهر مانده است. این را کارگرهایی که خانههای قدیمی را کلنگ میزنند، خوب میفهمند؛ نفسشان تنگ میشود و گاهی کار را نیمهکاره رها می‌کنند....

17512778
00:12:07

اپیزودها


ارسال نظر