«روزی در اوایل اردیبهشت ۱۳۳۳ ابراهیم گلستان نزدیک‌های ظهر به اداره آمد. رفت پشت میزش نشست، اندکی قلم زد، ناگهان سر برداشت...

ارسال نظر