|

امیرعبداللهیان: در مقابل اتحادیه اروپا اقدام متقابل می کنیم

وزیر خارجه ایران گفت: اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود کننده بکند، اقدام متقابل می کنیم.

امیرعبداللهیان: در مقابل اتحادیه اروپا اقدام متقابل می کنیم

امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در توئیتی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با وزیر امور خارجه فرانسه تصریح کرد: اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود کننده بکند، اقدام متقابل می کنیم.

وی در توئیتی نوشت: ‌با خانم کولونا، وزیر خارجه فرانسه تلفنی گفتگو کردم. توافق کردیم احترام و منافع متقابل باید بر روابط حاکم باشد. هم نظر بودیم که با خشونت و ترور باید مقابله شود.

امیرعبداللهیان افزود: به مداخله اروپا در امور داخلی ایران اعتراض کردم. گفتم اگر اتحادیه اروپا اقدام محدود کننده بکند، اقدام متقابل می کنیم.