|

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان:

با طالبان تعامل کردیم اما آن‌ها را به رسمیت نشناختیم

نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان گفت: تا زمانی که دولت فراگیر شکل نگیرد دولتی را به رسمیت نمی شناسد. ما با طالبان تعامل کردیم اما آن‌ها را به رسمیت نشناختیم.

با طالبان تعامل کردیم اما آن‌ها را به رسمیت نشناختیم

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه نگاه به حمایت از مردم افغانستان سیاست تعاملی با طالبان را دنبال کرد.

حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان در نشستی با موضوع یکسالگی خروج آمریکا از افغانستان گفت: یک سال از فرار طراحی شده نظامیان آمریکایی از افغانستان و حکمرانی طالبان گذشت، فرار طراحی شده به مفهوم این که آمریکا قطعا شکست خورد اما فرارش پایان کار آمریکا،  رفتار و سیاست هایش در افغانستان نیست و در حالت ایستایی سیاست‌هایش را دنبال می کند، در واقع نظامیان خارج شدند اما سرویس جاسوسی آمریکا حضور دارد.


او افزود: در این فضا جمهوری اسلامی ایران بر پایه نگاه به حمایت از مردم افغانستان سیاست تعاملی با طالبان را دنبال کرد. اما این تعامل با چند ملاحظه ملی توام شد تا زمانی که دولت فراگیر شکل نگیرد دولتی را به رسمیت نمی شناسد. ما با طالبان تعامل کردیم اما آن‌ها را به رسمیت نشناختیم.