|

فعالان دانشجویی روز جمعه با استفاده از هشتگی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توئیتر به رویه در پیش گرفته شده توسط دانشگاه‌ها به ویژه حراست دانشگاه‌ها اعتراض کردند.