|

شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳

رئیس دولت اصلاحات در بیانیه‌ای خطاب به کاندیدای مدنظر انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: ﻧﺎﻣﺰد مدﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در همه اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح به‌ویژه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮاهم آورد. ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه‌بسا شرکت در انتخابات موجه باشد، ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد. اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و هستم ﮐﻪ همواره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تأیید راهبرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود، در انتخابات شرکت می‌کنم. درباره نامزد مدنظر ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری او از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم، ﺑﻪ‌وﯾﮋه راست‌گوﯾﯽ، ﭘﺎﮐ‌ﺪاﻣﻨﯽ، ﭘﺎﮐ‌ﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺰم و ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ صادقانه ﺑﻪ ملت، ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را مفید ﻣﯽ‌داﻧﻢ:

شرط سیدمحمد خاتمی برای حضور  در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳

رئیس دولت اصلاحات در بیانیه‌ای خطاب به کاندیدای مدنظر انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: ﻧﺎﻣﺰد مدﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در همه اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح به‌ویژه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻓﺮاهم آورد. ولی با توجه به اوضاع و احوال درونی و بیرونی و پیرامونی چه‌بسا شرکت در انتخابات موجه باشد، ولو اینکه شرایط انتخابات کاملا مطلوب وجود نداشته باشد. اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و هستم ﮐﻪ همواره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تأیید راهبرد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود، در انتخابات شرکت می‌کنم. درباره نامزد مدنظر ﺿﻤﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺑﺮﺧﻮرداری او از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎم، ﺑﻪ‌وﯾﮋه راست‌گوﯾﯽ، ﭘﺎﮐ‌ﺪاﻣﻨﯽ، ﭘﺎﮐ‌ﺪﺳﺘﯽ و ﻋﺰم و ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ صادقانه ﺑﻪ ملت، ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را مفید ﻣﯽ‌داﻧﻢ:

۱- نامزد مدنظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول و تلاشگر در راستای اصلاح در همه عرصه‌های ساختاری و رویکردی باشد. در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﯽ دور از دﺳﺘﺮس و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺎ دﺷﻮاری‌های فراوان روبه‌رو اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﺎور ﺑﻪ تحول و اﺻﻼح ﺳﺒﺐ ﺧﻮاهد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ و سازنده ﺑﺎ ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و به‌کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، که چندان هم زیاد نیست، در جهت تحول مثبت در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی گام بردارد و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺪرﯾﺠﯽ اوﺿﺎع را ﺑﯿﺸﺘﺮ و نگرانی‌ها از ﺑﺪﺗﺮﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ را کمتر کند.

۲- ﻓﻬﻢ درﺳﺖ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ‌وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن و بخش متوسط و پایین جامعه به‌ویژه بخش‌های کمتر برخوردار از یک سو و جلوگیری از افول سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی که متأسفانه روزبه‌روز تضعیف شده است و تلاش پیگیر برای بهبود زندگی و معیشت مردم با رویکرد اقتصادی مطلوب در راستای توسعه همه‌جانبه و پایدار همراه با عدالت از سوی دیگر، دارای اولویتی اجتناب‌ناپذیر است.

۳- درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺧﺮدورزی در ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﻮء‌ﺗﺪﺑﯿﺮ در مواجهه با ﭼﺎﻟﺶ‌ها و ﺑﺤﺮان‌‌های ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ‌رو اﺳﺖ.

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها