|

به نظر مهم‌ترین وجه آخرین ساخته آیدا پناهنده که جا دارد فراتر از تمام عناصر و جنبه‌های دراماتیک فیلم به آن پرداخته شود، تصمیم کارگردان برای روایت فیلم خارج از اتمسفر تکراری پایتخت است.