|
جامعه
  • ساختار نیروهای انتظامی کل کشور مانند ارتش و سپاه به فرماندهی کل تغییر کرد

    ایجاد سازمان اطلاعاتانتظامی کل کشور و ارتقای معاونت فرهنگی و اجتماعی از تغییرات ساختار جدید است