|

گردهمایی حامیان پزشکیان در ورزشگاه شیرودی دیروز بعدازظهر برگزار شد.

عکاس: ثمر فاطمی