|

امروز نمایشگاه کتاب تهران آغاز به‌کار کرد. تصاویر بیستم اردیبهشت عمدتاً فضایی سیاسی و نظامی دارند.