|

«مناسب‌سازی ۳۵۰ کیلومتر از معابر و ۲۰۰ بوستان شهر تهران برای ناتوانان جسمی و حرکتی» یکی از پروژه‌هایی است که شهرداری تهران پشت فیش‌های عوارض به عنوان کارنامه کاری خود در سال ۱۴۰۱ به شهروندان تهرانی اعلام کرد، این درحالی است که هنوز شهرداری تهران اسناد ۲۰۰ کیلومتر معبر مناسب‌سازی شده در تهران را منتشر نکرده است.