|

سحر طلوعی- مدتی‌ است موضوعی به جز کرونا نام چین را به صدر اخبار جهان برده است؛ بحران جمعیت. برای نخستین بار در ۶ دهه گذشته، روند جمعیت در چین کاهشی شده است.