|

سامان موحدی راد- سال ۱۳۹۴ تبصره‌ای از ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حذف شد و یک تبصره جدید جایگزین آن شد.