|

نورا حسینی- دوچرخه های بی دود در پارکینگ بزرگ کنار پل جوادیه خاک می خورند، ایستگاه دوچرخه هم در سطح شهر به پارکینگ موتورسیکلت ها تبدیل شده اند و سهم دوچرخه از تردد ها هم به صفر نزدیک شده است.