|

سمیه جاهدعطائیان- نایابی یا کمبودهای دارویی در میان بیماران صرع آنقدر آزار دهنده و خطرناک است که بیماران و بسیاری از خانواده ها می گویند حاضر هستند دارو ندارشان را بدهند تا یک شربت «لیسکانتین» یا یک ورق قرص «پریمیدون» تهیه کنند.