|

سحر طلوعی- شهروندان قطری تا پیش از برگزاری جام جهانی با چالشی بزرگ مواجه بودند؛ توضیح درباره این که قطر کجاست و حتی چگونه تلفظ می‌شود! اما حالا در مدت یک ماه برگزاری جام جهانی در این کشور همه نگاه‌ها به سمت قطر چرخیده است؛ به سمت جغرافیایی کوچک در حاشیه خلیح فارس.