|

اختلافات آماری که اخیرا محل بحث کارشناسان اقتصادی شده است، این بار به بازار مسکن و قیمت هر مترمربع آپارتمان رسید، آن هم نه حد و اندازه اعداد نزدیک به هم، بلکه کاملا متفاوت و نافی هم.