|

سحر طلوعی- موج تمایل زنان اوکراینی برای عضویت در ارتش این کشور از سال ۲۰۱۴ و با ماجراهای جنگ کریمه شروع شد. این موج از حمله بیست و چهارم فوریه ۲۰۲۲ روسیه به اوکراین شدت یافت، به طوری که در حال حاضر ۳۸ هزار و به روایتی دیگر حدود۵۰ هزار زن در همه رده‌ها و ارکان عضو ارتش این کشور هستند.