|

وضعیت دردناک دختری که بعد از بازداشت از سوی گشت ارشاد دچار حادثه شده و در کماست احساسات اجتماعی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و با واکنش‌های زیادی همراه شده است.