|

سحر طلوعی- روز جمعه دوازدهم اوت ناگهان نام پسر لبنانی - آمریکایی سر زبان‌‌ها افتاد؛ هادی مَطَر. او خونسرد و آرام خودش را به صحنه همایش ادبی چاتاکوا رسانده و ضربات متعدد چاقو را به تن سلمان رشدی نشانده بود. اما تا اینجا درباره این ضارب چه می‌دانیم؟