|

حامد نصیری- یکی از شناخته‌شده‌ترین تکنیک‌های بازاریابی برای انتخاب و جایابی مناسب جهت ورود به یک بازار رقابتی، استفاده از الگوی STP یا Segmentation-Targeting-Positioning است. بر اساس این الگو برای ورود به بازار، ابتدا باید بخش‌بندی مناسبی از بازار هدف انجام داد (Segmentation). سپس بخش‌های مختلف را ارزیابی و یک بخش هدف را انتخاب کرد (Targeting) و پس از آن طراحی محصول را بر اساس ویژگی‌های بخش هدف، بر جایابی مناسب متمرکز ساخت (Positioning).