|

کتابِ ایران برلبه تیغ،گفتارهایِ جامعه‌شناختیِ محمد فاضلی، جامعه‌شناس و دولت‌پژوه مطرحِ ایرانی است. این کتاب برآیندِ انباشتی از مطالعه و تجربه 15ساله «جامعه شناس- بوروکراتی» است که قابلیت‌هایِ حکمرانی در ایران را نشانه گرفته است. اصلِ حرفِ کتاب را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد؛ اینکه«دولت بودنِ دولت»، بر «چگونه بودنِ دولت» تقدم زمانی و کارکردی دارد. به این معنا که اگر دولت، عناصری از دولتِ مدرن را نداشته باشد، اقتدارگرا یا دموکراتیک بودنش چندان مسئله نیست و در هر دو حالت نمی‌تواند جامعه تحتِ کنترلِ خود را به سوی توسعه هدایت کند.