|

از حدود صد سال قبل، خیابان‌کشی برای گسترش شهرها، تخریب بناهای تاریخی به یک عادت تبدیل کرد. متولیان شاهچراغ که برای اجرای طرح «توسعۀ شاهچراغ»، تخریب 360 هکتار بافت تاریخی شهر را هدف گذاری کردند. منطقه‌ای که تعدادی از خانه‌های تاریخی‌اش چند سال قبل در طرح بین‌الحرمین تخریب شد و جای آن را مجتمعی تجاری گرفت! اما ماجرای این اتفاق چیست؟