|

محمد رهبری، پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی مجازی- چهار سال از زمان فیلترینگ تلگرام به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با هدف قطع دسترسی ایرانیان به تلگرام تهران می‌گذرد. در طول این مدت بارها در خصوص اثرگذاری این کار سؤالاتی مطرح شده است و این سؤال مطرح است که فیلترینگ تلگرام تا چه اندازه مانع از استفاده از آن شده است. رجوع به نظرسنجی‌های ایسپا در این زمینه حاوی اطلاعات قابل توجهی است؛ بر اساس نظرسنجی ایسپا، پیش از فیلترینگ تلگرام، حدود 60درصد از مردم ایران از آن استفاده می‌کردند و این امر حدود 2 سال پس از آغاز فیلترینگ به 42 درصد رسیده بود. آخرین نظرسنجی ایسپا در تیرماه 1400 نیز حاکی از آن است که 40 درصد از ایرانیان همچنان از تلگرام استفاده می‌کنند.