|
بازدم
  • در این ویدئو ملیکا خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیش می‌گویند.

  • در این ویدئو پدر و مادر امیرحافظ خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

  • در این ویدئو مرتضی خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

  • در این ویدئو نیاز و مادرش خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگیشان می‌گویند.

  • در این ویدئو حسین ۴۴ ساله، خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگی‌اش می‌گوید.

  • در این ویدئو بابک ۳۸ ساله خیلی کوتاه از یک اتفاق و تاثیر بر زندگی‌اش می‌گوید.

۱