|
نویسنده: رضا فتوح

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

بیشترین تخلف موتور سـواران نداشتن کلاه ایمنى اسـت

رئیس پلیس راهور استان اصفهان: استفاده از کلاه ایمنى براى موتور سـواران الزامى اسـت و آنها را هنگام بروز حوادث از خطرات جدى نجات مى دهد

بیشترین تخلف موتور سـواران نداشتن کلاه ایمنى اسـت

رئیس پلیس راهور استان اصفهان  با اشاره به اینکه بیشترین تخلف موتور سـواران نداشتن کلاه ایمنى اسـت، گفت: در اصفهان اگر موتورسـواران کلاه ایمنى داشـته باشند و موتورسـیکلت آنها دستور قضائى براى توقیف نداشـته باشد، براى موضوعات دیگرى ماننـد همراه نداشـتن مــدارک، توقیف نمى شود.

سرهنگ زارع بیان کرد: استفاده از کلاه ایمنى براى موتور سـواران الزامى اسـت و آنها را هنگام بروز حوادث از خطرات جدى نجات مى دهد و پلیس نیز وسیله موتور سواران داراى کلاه ایمنى را  توقیف نمى کند تا آنها تشویق به استفاده از کلاه ایمنى شوند.

وی هدف از اجراى این طرح  را افزایش ایمنى موتورسـواران عنوان و افزود: بیشترین تخلف موتورسواران نداشتن کلاه ایمنى است و بعد از آن تخلفاتى مانند : عبور از چراغ قرمز، سرعت های غیرمجاز، حرکت در خلاف جهت، عبور از پیاده راه و ورود به بزرگراه ها از جمله تخلفات آنها است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها