|

کلید زاکانی برای بازکردن قفل تخلفات

مهدی چمران، در جلسه روز گذشته شورای شهر نسبت به تصمیمات جدید شهردار در حوزه شهرسازی هشدار داد و گفت: اگر اجرای این تصمیمات متوقف نشود موضوع را به نهادهای قضایی گزارش می‌کند.

این هشدار در پی صدور بخشنامه جدید شهرداری برای به اصطلاح باز کردن قفل شهر است.

صحبت‌های چمران را ببینید.