|

یارانه فقط به ثروتمندان می‌ رسد!

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بود و مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی باید به نیازمندان پرداخت شود.